Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Chémia CHE
Čítanie s porozumením CIR
Cvičenie z maď. jaz. CMJ
Cvičenie z mat. CVM
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Informatika INF
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Práca s textom PRT
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PDA
Slovenský jazyk SLJ
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SLF
Správanie SPR
Svet práce SVP
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Výtvarné spracovanie materiálu VSM

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 20.11.2018

Újdonságok

Kapcsolat

  • ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským-Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája
    Kozmonautov 2, 048 01, Rožňava
    Űrhajósok u.2, 048 01 Rozsnyó
  • Riaditeľstvo školy-Igazgatóság: 058/ 7331 656
    Školská jedáleň-Ebédlő: 058/732 9170

Fényképalbum